De Douglas houtspecialist van Nederland!

Disclaimer bij de website

Douglas-overkapping.nl

Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) vindt het belangrijk dat je gewezen wordt op de risico’s die het gebruik van een website met zich mee kunnen brengen en op de aansprakelijkheden die wij uitsluiten.

Disclaimer bij deze website

Deze website (douglas-overkapping.nl) wordt beheerd door Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl).

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (1.) het gebruik van andere bezoekers stoort, (2.) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (3.) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer je zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doe je dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl), respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl), over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl).

Online communicatie

Berichten die je stuurt aan Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1.) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2.) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3.) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, (4.) het verlies van gegevens, (5.) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (6.) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl).

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl) behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2022, Team Art Work NL (douglas-overkapping.nl). Voor vragen/opmerkingen kun u mailen: info@douglas-overkapping.nl.

Loading...
Open chat
1
Kunnen we je ergens mee helpen?
Chat met Douglas Overkapping
Goedendag,

Kunnen we je ergens mee helpen?